บุคลากร

คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
โครงสร้างการบริหารส่วนราชการอบต.ห้วยจรเข้
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างการบริหารอบต.ห้วยจรเข้
ผังโครงสร้างคณะผู้บริหาร
ผังโครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
ผังโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ อบต.ห้วยจรเข้
ผังโครงสร้างอบต.ห้วยจรเข้