เเนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่