ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 7 มกราคม 2567 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบทดลอง 7 ธันวาคม 2566 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566
 ประเภท : งบทดลอง 6 ธันวาคม 2566 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : งบทดลอง 13 พฤศจิกายน 2566 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบทดลอง 9 ตุลาคม 2566 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566
 ประเภท : งบทดลอง 4 กันยายน 2566 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบทดลอง 6 กรกฎาคม 2566 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566