ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กรกฎาคม 2567 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2567
 ประเภท : งบทดลอง 3 กรกฎาคม 2567 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567
 ประเภท : งบทดลอง 7 มิถุนายน 2567 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
 ประเภท : งบทดลอง 9 พฤษภาคม 2567 รายงานรับ-จ่าย เดือน เมษายน 2567
 ประเภท : งบทดลอง 5 เมษายน 2567 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 เมษายน 2567 การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบทดลอง 7 มีนาคม 2567 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : งบทดลอง 7 มกราคม 2567 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบทดลอง 7 ธันวาคม 2566 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566