วันที่ประกาศหัวข้อ
11 เมษายน 2567ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2567ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรือกลั้นอุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567 (ประจำเดือน เมษายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนเข้าบ้านนายพงษวรี ค้าทวี จุดเริ่มต้นตั้งแต่ บริเวณบ้านนายพงษ์รวี ค้าทวี ถึงจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับถนน คสล.ตรงทางโค้งข้างรั้วหมู่บ้านธาราศิริ หมู่ที่5 ต.ห้วยจรเข้
5 เมษายน 2567โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งร้านครัวเจ็ดแยก จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณเจ็ดแยกถึงจุดสิ้นสุดบริเวณทางแยกตรงข้ามศาลพ่อปู่มะขามเฒ่า หมู่ที่6 ต.ห้วยจรเข้
5 เมษายน 2567โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นตั้งแต่ บริเวณถนนซอยบ้านนายสุรัตน์ เทียนอิ่ม ถึงจุดสิ้นสุด บริเวณสุดซอย หมู่ที่6 ต.ห้วยจรเข้

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
102
เมื่อวาน
241
เดือนนี้
1,592
เดือนก่อน
525
ปีนี้
3,109
ปีก่อน
4,742