มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

Displaying 1-1 of 1 result.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง).pdf
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง).pdf
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง).pdf
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง).pdf
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง).pdf
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ).pdf
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ).pdf
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf