ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่างและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

25 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล

สายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ประสงค์จะโอน(ย้าย) ได้รับทราบข้อมูลตำแหน่งว่าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ เพื่อผู้ที่สนใจทราบและแจ้งความประสงค์ขอโอน(ย้าย)

มาปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ที่สนใจ

ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!